Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

U bevindt zich momenteel op de website van :

Banque Transatlantique Belgium NV
De Crayerstraat 14
B - 1000 Brussel
Fax : + 32 (0)2 626 02 70
Telefoon : +32 (0)2 626 02 71
Mail : btb@banquetransatlantique.be

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht die in het Rechtspersonenregister (Brussel) is ingeschreven onder het nummer
0872.743.345
Btw : BE 0872 743 345.

Erkend als kredietinstelling naar Belgisch recht en in die hoedanigheid onderworpen aan het prudentiële toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Nationale Bank van België (NBB) alsook aan het toezicht op de bescherming van de beleggers en de consumenten dat uitgevoerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Ingeschreven als verzekeringsmakelaar en in die hoedanigheid onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Als kredietgever onder het toezicht van de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie – Algemene directie Economische inspectie.

De adressen en contactgegevens van de toezichthoudende overheden luiden als volgt :

Nationale Bank van België (NBB)
de Berlaimontlaan 14
B-1000 Brussel

Telefoon : +32 (0)2 221 21 11

www.bnb.be

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12 - 14
B - 1000 Brussel

Telefoon : +32 (0)2 220 52 11
Fax : +32 (0)2 220 52 75
www.fsma.be

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
North Gate III Koning Albert II-laan 16
3everdieping
1000 Brussel

Fax : + 32 (0)2 277 54 52
Telefoon : + 32 (0)2 277 54 85
Mail : info.eco@economie.fgov.be

www.economie.fgov.be

Banque Transatlantique Belgium is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Banken (Febelfin) en heeft de gedragscodes van deze vereniging ondertekend (de teksten zijn beschikbaar op de website van Febelfin :www.febelfin.be ).

Banque Transatlantique Belgium is de uitgever van deze website.

Door de website van Banque Transatlantique Belgium (www.banquetransatlantique.be) te betreden, te bezoeken of te gebruiken, verklaart u dat u de onderstaande voorwaarden voor het gebruik van de website ter kennis heeft genomen en dat u deze zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met die voorwaarden, mag u de website noch bezoeken noch gebruiken en mag u ook de informatie en de gegevens uit de website niet gebruiken.

Voorwerp van de website

Deze website heeft tot doel om Banque Transatlantique Belgium en haar activiteiten voor te stellen.

De website mag niet worden beschouwd als de vestiging van een instelling, noch als een effectieve dienstverlening in andere gebieden dan België.

Geen enkele persoon die woonachtig is in een land waar hij of zij om enige reden, die bijvoorbeeld verband houdt met zijn of haar nationaliteit of woonplaats, niet het recht heeft om de websites van buitenlandse banken te raadplegen, mag deze website raadplegen. Banque Transatlantique Belgium wijst ten overstaan van die personen elke aansprakelijkheid van de hand en vraagt aan elke gebruiker om voorafgaand aan het gebruik van de website te controleren of regels dit verbieden of de terbeschikkingstelling van de website door Banque Transatlantique Belgium beperken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. Banque Transatlantique Belgium verbindt zich ertoe om de Belgische wet- en regelgeving inzake de uitbating van een website na te leven.

Alle geschillen waartoe de website aanleiding zou kunnen geven, zullen uitsluitend aan de Belgische hoven en rechtbanken worden voorgelegd.

Toegang tot en gebruik van de website

Deze website is een informatieve website die zich zowel tot de cliënten van Banque Transatlantique Belgium richt als tot personen die geen cliënt zijn bij de bank.

We herinneren u eraan dat de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de correspondentie op internet niet gegarandeerd zijn en dat elke internetgebruiker alle passende maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen een besmetting met eventuele virussen die op internet circuleren. Raadpleeg de rubriek “Veiligheid”

Inhoud van de website

Informatie – in het bijzonder financiële en economische informatie – die ter beschikking is gesteld door externe bedrijven en die op deze website wordt gepubliceerd, wordt puur indicatief verstrekt. Deze informatie vormt geen aanbod van financiële producten en/of diensten van bancaire of niet-bancaire aard, geen aanbeveling of aanmoediging om te beleggen en geen advies of raadgeving van welke aard ook vanwege Banque Transatlantique Belgium. Deze informatie dient met uiterste voorzichtigheid te worden gehanteerd. Banque Transatlantique Belgium doet haar best om de inhoud van deze website bij te werken en te controleren. Banque Transatlantique Belgium kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website of op de websites waarnaar koppelingen zijn gelegd, juist, betrouwbaar, up-to-date en integer is. Ze kan ook niet garanderen dat die informatie aangepast is aan een bepaalde doelstelling.

Banque Transatlantique Belgium behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website en de functies en de tools die op de website beschikbaar zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken.

Behoudens bij een opzettelijke daad of een zware fout van harentwege kan Banque Transatlantique Belgium niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade van welke aard ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot, de raadpleging van of het gebruik van de informatie, de gegevens en de publicaties die zich op deze website bevinden, het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken en wel ongeacht de reden hiervoor.

Banque Transatlantique Belgium kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel zou kunnen optreden aan de technische omgeving van de gebruiker van deze website, in het bijzonder aan zijn computer of smartphone, software, netwerkuitrusting en/of enig materiaal dat de gebruiker benut om toegang te krijgen tot de website en/of om de website te gebruiken en/of de informatie uit de website te gebruiken.

Hyperlinks

Voor het aanmaken van hyperlinks naar deze website is een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Banque Transatlantique Belgium vereist. Dit verbod is van toepassing op elke vorm en techniek van koppeling waarbij de naam, het adres en/of enig ander element dat toebehoort aan Banque Transatlantique Belgium, verschijnen of voorkomen op een andere website of waarmee de gebruikers vanaf die andere website met deze site doorverbonden worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet door Banque Transatlantique Belgium zijn ontwikkeld. Het bestaan van een link van de website van Banque Transatlantique Belgium naar een andere website vormt vanwege Banque Transatlantique Belgium geen enkele instemming met en geen enkele garantie voor de inhoud of de persoon die deze andere website uitbaat, het veiligheidsniveau van deze website, de solvabiliteit en/of de betrouwbaarheid van de actoren of eigenaren van die websites of de personen of ondernemingen waarover deze websites informatie verstrekken. Banque Transatlantique Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die vanaf deze website naar andere websites worden aangelegd. Banque Transatlantique Belgium fungeert niet als tussenpersoon tussen de gebruiker van deze website en deze derden.

Bescherming van de privélevenssfeer en persoonsgegevens

Banque Transatlantique Belgium respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door de Bank staat beschreven in de Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor de privacy van Banque Transatlantique Belgium.

Raadpleeg onze Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor de privacy. [PDF FR – 904 Ko]

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan of uitgeoefend kunnen worden door Banque Transatlantique Belgium, ondernemingen van de groep waartoe zij behoort, of derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie of afbeelding van de pagina’s, de gegevens of enig ander wezenlijk element van de website is, ongeacht het hierbij gehanteerde procedé of de hierbij gehanteerde drager, verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Banque Transatlantique Belgium.

De gebruiker van de website beschikt over een niet-exclusief gebruiksrecht voor de website. Er wordt aan hem echter geen enkel eigendomsrecht en geen enkel intellectueel recht afgestaan. Via dit recht kan de gebruiker toegang krijgen tot de inhoud van de website van Banque Transatlantique Belgium, deze raadplegen en deze op normale wijze en voor zijn persoonlijke behoeften gebruiken.

De merken, handelsnamen en logo’s, die al dan niet gedeponeerd zijn en die aanwezig zijn op de website van Banque Transatlantique Belgium, zijn exclusief eigendom van Banque Transatlantique Belgium, van andere ondernemingen van de Groep waartoe zij behoort, of van derden en mogen niet worden gereproduceerd.

Phishing

Banque Transatlantique Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een van haar cliënten het slachtoffer wordt van een phishing-aanval naar aanleiding waarvan hem vertrouwelijke informatie over zijn bankrekening(en), zoals een of meerdere rekeningnummers of toegangscodes, is ontstolen.

De cliënt dient uitermate voorzichtig om te gaan met eventuele e-mails die hij ontvangt van derden die zich uitgeven voor Banque Transatlantique Belgium, en die onder andere hyperlinks bevatten of die hem vragen om zijn toegangscodes mee te delen. Banque Transatlantique Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voor een cliënt kan voortvloeien.

Raadpleeg de rubriek Veiligheid

Tarifering

De toegang tot de website is gratis met uitzondering van de kosten voor de toegang tot internet (internetverbinding en telefoongesprekken) die de netwerkbeheerders rechtstreeks factureren.

Beschikbaarheid van de website

Voor zover dit mogelijk is, waakt Banque Transatlantique Belgium erover dat haar website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is.

Banque Transatlantique Belgium behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om de toegang tot de website zonder voorafgaande aankondiging te onderbreken, in het bijzonder met het oog op het onderhouden het installeren van nieuwe versies of updates van de IT-systemen en IT-infrastructuur, in geval van een gevaar voor misbruik of fraude. Banque Transatlantique Belgium zal alles in het werk stellen om de gebruikers over de vermoedelijke duur van de onderbreking te informeren.

Toepassing, wijzigingen en autonomie

De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke raadpleging of elk gebruik van de website van Banque Transatlantique Belgium, zijn de voorwaarden die op het ogenblik van de raadpleging of het gebruik beschikbaar en gepubliceerd zijn op de desbetreffende website.

Banque Transatlantique Belgium behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij de gebruikers van deze wijziging op de hoogte zullen worden gebracht via de website van Banque Transatlantique Belgium. Het is dan ook aan te bevelen om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

De nietigheid van enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden heeft geen effect op de geldigheid, de draagwijdte en het bindende karakter van de andere bepalingen.