Ons leren kennen

Deugdelijk Bestuur

Voorzitter van de raad van bestuur

 • Anne LANDON

  Bestuurder, Directrice van het departement Investment Solutions van Banque Transatlantique

Leden van de raad van bestuur

 • Constance d'ASPREMONT

  Onafhankelijk bestuurder

 • Charlotte de BEAUFFORT

  Onafhankelijk bestuurder

 • Valérie DUFOUR

  Uitvoerende bestuurder

 • Jean-Paul GIRAUD

  Bestuurder

 • Vincent JOULIA

  Bestuurder, Vice voorzitter, lid van het directiecomité van Banque Transatlantique

 • Bruno JULIEN-LAFERRIÈRE

  Voorzitter van het directiecomité van
  Banque Transatlantique

 • Sophie LAMMERANT

  Onafhankelijk bestuurder

 • Valérie LECACHEUX

  Afgevaardigd bestuurder

 • Bertrand MAROT

  Uitvoerende bestuurder

 • Charlotte TASSO
  de SAXE-COBOURG

  Bestuurder

Samenstelling van het directiecomité (DIRCO)

 • Valérie LECACHEUX

  Valérie LECACHEUX

  Afgevaardigd bestuurder

 • Valérie DUFOUR

  Valérie DUFOUR

  Uitvoerende bestuurder

 • Bertrand MAROT

  Bertrand MAROT

  Uitvoerende bestuurder

Audit- en risicocomité

Samenstelling van het audit- en risicocomité

 • Charlotte TASSO
  de SAXE COBOURG

  Bestuurder en voorzitter

 • Constance d’ASPREMONT

  Onafhankelijk bestuurder

 • Sophie LAMMERANT

  Onafhankelijk bestuurder

Remuneratiecomité

Samenstelling van het remuneratiecomité

 • Bruno JULIEN-LAFERRIERE

  Bestuurder en voorzitter

 • Charlotte de BEAUFFORT

  Onafhankelijk bestuurder

 • Vincent JOULIA

  Bestuurder

Principes van deugdelijk bestuur

1. Raad van bestuur

1.1. Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur van Banque Transatlantique Belgium bestaat uit de bestuurders die lid zijn van het directiecomité en de niet-uitvoerende bestuurders. Om de kwaliteit van het toezicht binnen de raad van bestuur te verzekeren, hebben de niet-uitvoerende bestuurders de meerderheid ten opzichte van de uitvoerende bestuurders.

1.2. Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te kunnen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de Bank. De raad bepaalt de strategie en het algemene beleid en hij waakt erover dat deze door het directiecomité worden geïmplementeerd. Hij bepaalt ook de middelen die hiervoor vereist zijn. Hij bepaalt de bevoegdheid en de samenstelling van het directiecomité en hij ziet toe op de handelingen van het directiecomité.

De raad van bestuur beraadslaagt over alle aangelegenheden die behoren tot zijn bevoegdheid, met name de afsluiting van de jaarrekening en de beheersverslagen alsook het bijeenroepen van de algemene vergaderingen. Hij beslist tevens over de verdeling van de winst en ontvangt de jaarlijkse begroting.

Om zijn taken correct te kunnen vervullen, vergadert de raad van bestuur minstens drie keer per jaar. Bij die vergaderingen neemt hij afstand van het dagelijkse beheer van de Bank om zo een correct oordeel te kunnen vellen over de uitvoering van de strategie en om hieraan eventueel correcties aan te brengen die de visie op lange termijn moeten garanderen. De raad van bestuur beraadslaagt rechtsgeldig als minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder mag hoogstens twee van zijn collega’s vertegenwoordigen. Beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

2. Het directiecomité (DIRCO)

2.1. Werking van het directiecomité

De afgevaardigde bestuurder en de leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur aangeduid in overleg met het directiecomité van CIC. De afgevaardigde bestuurders hebben elk afzonderlijk de volheid van bevoegdheid voor het dagelijkse beheer.

Om te garanderen dat de effectieve leidinggevenden deelnemen aan de beheersfunctie van de raad van bestuur, dat iedereen over dezelfde informatie beschikt en dat de collegialiteit in het DIRCO wordt bevorderd, zijn de leden van het DIRCO van rechtswege bestuurder.

3. Audit- en risicocomité

3.1. Werking van het audit- en risicocomité

De leden van het audit- en risicocomité worden aangeduid door de raad van bestuur.Het audit- en risicocomité draagt bij tot de relevantie van de financiële informatie, maar ook tot de betrouwbaarheid van de processen voor ’risicobeheer en interne controle.

4. Remuneratiecomité

4.1 Werking van het remuneratiecomité

De leden van het remuneratiecomité worden aangeduid door de raad van bestuur.
Het remuneratiecomité bepaalt het remuneratiebeleid van de Bank en legt de vaste en variabele vergoeding vast van de leidinggevenden en de onafhankelijke controlefuncties. De raad van bestuur valideert vervolgens de beslissingen van het comité.

4.2 Remuneratiebeleid

Conform de huidige regelgeving, heeft de Bank voor de directie- en controlefuncties een remuneratiebeleid uitgewerkt dat strookt met een deugdelijk bestuur van het bedrijf en dat noch de directie noch de personeelsleden ertoe kan aanzetten om buitensporige risico’s te nemen.

5. Memorandum over bestuur

Overeenkomstig de prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België (NBB) op het vlak van goed bestuur van financiële instellingen heeft Banque Transatlantique Belgium een memorandum over bestuur uitgewerkt dat ervoor moet zorgen dat ze deugdelijk bestuurdkan worden en dat hierop correct kan worden toegezien.

Dit memorandum beantwoordt aan de tien beginselen die de Nationale Bank van België (NBB) vooropstelt inzake: :

 • de eerbiedwaardigheid en financiële stabiliteit van de belangrijke aandeelhouders van de Bank;
 • de transparantie van de structuur ter ondersteuning van deugdelijk en voorzichtig bestuur;
 • het bepalen van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk segment van de organisatie;
 • de collegialiteit van de effectieve directie;
 • de onafhankelijkheid van de controlefuncties;
 • de integriteit, de inzet, de eerbiedwaardigheid, de ervaring en de vakkennis van de leidinggevenden van de Bank;
 • het verloningsbeleid van de leidinggevenden van de Bank;
 • het bepalen van de strategische doelstellingen en waarden die de Bank hanteert;
 • de gedegen kennis van de directie over de operationele structuur en de activiteiten van de inrichting;
 • het meedelen van de beheers- en controleprincipes met alle betrokken partijen.

Dit document vormt ook het bewijs dat de Bank de voorkeur geeft aan een bestuur dat is gebaseerd op het creëren van waarde voor alle betrokken partijen (aandeelhouders, Groep, cliënten, personeelsleden, leveranciers, enz.). Door ook waakzaam te zijn voor haar eigen belangen, maar ook en vooral voor de belangen van haar cliënten, wil de Bank het nodige belang hechten aan het creëren van waarde op vlak van menselijke en materiële middelen. Hiertoe wordt volop samengewerkt met alle betroken partijen, wat de uitbouw van zowel het financiële als het menselijke kapitaal bevordert.

Het memorandum is aan de Nationale Bank van België overgemaakt. De informatie uit dit document wordt, indien dit nodig is, elk jaar herbekeken en aangevuld.

Jaarveslagen

Controle van de rekeningen

Verantwoordelijk voor de controle van de rekeningen

Kascommissaris

KPMG – Bedrijfsrevisoren cvba Luchthaven Brussel Nationaal 1K
B-1930 Zaventem

Vertegenwoordigd door de heer Stéphane NOLF