Klachten

Klachten

Een probleem of een misverstand ? Samen vinden we de juiste oplossing !

Middelen om het met elkaar eens te worden

Een relatie die stoelt op helderheid, is de garantie voor uw vertrouwen en uw trouwheid.

Banque Transatlantique Belgium heeft zich altijd tot die transparantie geëngageerd door u glashelder te informeren over de werking van haar producten en diensten die ze ter beschikking stelt. Ondanks onze constante bekommernis om u de kwalitatief best mogelijke dienstverlening aan te bieden, kan er altijd een probleem opduiken.

Voor alle (bancaire, financiële) producten en diensten die we leveren, zal één enkele gesprekspartner al het mogelijke doen om een oplossing te vinden of zal hij/zij uw vraag doorspelen naar de betrokkene.

Klachtenprocedure

De cliënt kan schriftelijk een klacht bij de afdeling Legal, Risk & Compliance van Banque Transatlantique Belgium indienen. De hiervoor vereiste gegevens zijn :


Banque Transatlantique Belgium NV
Afdeling Legal, Risk & Compliance
De Crayerstraat 14
B - 1000 Brussel

Fax : + 32 (0)2 626 02 71

Tel : +32 (0)2 626 02 79

Mail : compliance@banquetransatlantique.beVoor alle klachten die geen betrekking hebben op een betalingsdienst, zal Banque Transatlantique Belgium een ontvangstbewijs versturen binnen een termijn van vijf werkdagen en alles in het werk stellen om een antwoord te formuleren binnen een termijn van een maand vanaf ontvangst van een volledig dossier. Indien Banque Transatlantique Belgium deze termijn niet kan respecteren, zal zij de cliënt hiervan snel op de hoogte brengen.

Voor alle klachten die betrekking hebben op een betalingsdienst, zal Banque Transatlantique Belgium een ontvangstbewijs versturen binnen een termijn van vijf werkdagen en alles in het werk stellen om een antwoord te formuleren binnen een termijn van vijftien werkdagen vanaf ontvangst van de klacht. Indien Banque Transatlantique Belgium deze termijn niet kan respecteren, zal zij de cliënt hiervan snel met een gemotiveerde mededeling op de hoogte brengen. De antwoordtermijn zal in geen geval meer dan 35 bijkomende werkdagen bedragen.

Indien de cliënt die de hoedanigheid van particuliere cliënt heeft en wiens klacht betrekking heeft op een dienst die is verleend door Banque Transatlantique Belgium (uitgezonderd de diensten die de Bank levert in haar hoedanigheid van verzekeringsbemiddelaar), ontevreden is met het antwoord van Banque Transatlantique Belgium op zijn klacht, kan hij gratis een schriftelijke klacht indienen bij Ombudsfin, de ombudsman voor financiële geschillen. De gegevens zijn de volgende :


Ombudsfin
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
B -1000 Brussel

Tél : +32 (0)2 545 77 70

Fax : +32 (0)2 545 77 79

Mail : ombudsman@ombudsfin.be

Site internet : www.ombudsfin.beEen zelfstandige of een bedrijf kan als cliënt eveneens een klacht bij diezelfde dienst indienen voor zover de klacht betrekking heeft op een krediet.

Bij ontstentenis aan een akkoord over de oplossingen die de Ombudsfin voorstelt, kan elke partij de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken.

Voor klachten over de diensten die Banque Transatlantique Belgium verleent in haar hoedanigheid van verzekeringsbemiddelaar, kan een particuliere cliënt die ontevreden is over het antwoord dat Banque Transatlantique Belgium op zijn klacht geeft, gratis een schriftelijke klacht indienen bij de Ombudsman van de verzekeringen. Zijn gegevens luiden als volgt :


Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
B - 1000 Brussel

Tél : + 32 (0)2 547 58 71

Fax : + 32 (0)2 547 59 75

Mail : info@ombudsman.as

Site internet : www.ombudsfin.asBij ontstentenis aan een akkoord over de oplossingen die de Ombudsman van de verzekeringen voorstelt, kan elke partij de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken.

Inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de betalingsdiensten kan een cliënt tevens een schriftelijke klacht indienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie. De gegevens van de dienst luiden als volgt :


FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate III,
Koning Albert II-laan 16
B - 1000 Brussel

Tél : + 32 (0)2 277 54 85

Fax : + 32 (0)2 277 54 52

Mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.beBij deze administratie is een klachtenformulier beschikbaar. Dit kan gedownload worden op het adres http://statbel.fgov.be/nl/ en kan dan per post, fax of e-mail verzonden worden. Er kan ook rechtstreeks online een klacht worden ingediend via de website van deze administratie (https://economie.fgov.be)

Elke cliënt heeft ook het recht om een rechtszaak aanhangig te maken.

De cliënt kan op verzoek bijkomende informatie verkrijgen over de interne procedure voor het verwerken van klachten binnen de Bank.