Bescherming van de deposito’s

Bescherming van de deposito’s en de financiële instrumenten

Banque Transatlantique Belgium deel aan het Belgische systeem van depositobescherming dat is ingevoerd door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Bescherming van de deposito’s en de financiële instrumenten

Overeenkomstig de wet neemt de Bank deel aan het Belgische systeem van depositobescherming dat is ingevoerd door het Garantiefonds voor financiële diensten (« Garantiefonds »).

Wanneer de Bank in gebreke blijft (aanvraag om gerechtelijk akkoord of dagvaarding met het oog op een gerechtelijk akkoord, faillissement, stopzetting van de terugbetaling van deposito’s), garandeert deze beschermingsregeling voor bepaalde spaarders een tussenkomst van het Garantiefonds binnen de limieten en volgens de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn.

De door het Garantiefonds ingevoerde regeling ter bescherming van de spaartegoeden houdt in dat de tegoeden worden terugbetaald tot een bedrag van 100.000 euro per spaarder en per instelling die aan de regeling meedoet, ongeacht de munt waarin de spaartegoeden zijn uitgedrukt.

De bescherming door het Garantiefonds geldt voor :

  • tegoeden op een zichtrekening, rekening op naam, spaarrekening, termijndeposito’s en de stortingen van gelden die voor rekening van de beleggers worden aangehouden in afwachting van hun toewijzing voor de aankoop van financiële instrumenten of in afwachting van hun teruggave;
  • kasbons op naam en gedematerialiseerde kasbons die op rekeningen op naam zijn geplaatst;
  • obligaties of andere schuldvorderingen tegen banken die uitgereikt of gecreëerd zijn vóór 2 juli 2014 (tot hun aanvankelijke eindvervaldag).

Onder bepaalde voorwaarden genieten de volgende tegoeden bijkomende dekking door het Garantiefonds gedurende een periode van zes maanden die begint wanneer het bedrag op de rekening is gecrediteerd of wanneer die tegoeden op wettige wijze kunnen worden overgemaakt :

  • de tegoeden houden rechtstreeks verband met de realisatie van een vastgoedtransactie met betrekking tot een privéwoning;
  • de tegoeden houden rechtstreeks verband met bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de inlegger en vloeien voort uit stortingen van kapitaal en rente na een pensionering, een overlijden met verwerping van de erfenis, ontslag of invaliditeit; en
  • de tegoeden die toebehoren aan natuurlijke personen en die voortvloeien uit de uitbetaling van verzekeringsprestaties en uit de uitbetaling van vergoedingen die zijn toegekend aan de slachtoffers van strafrechtelijke inbreuken of gerechtelijke dwalingen en wel ongeacht de aard van de schade.

Meer informatie is te verkrijgen bij de Bank en in het informatieblad over de bescherming van deposito’s dat aan de cliënt wordt overhandigd bij het begin van de relatie.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de la Banque ainsi que dans la fiche d’informations sur la protection des dépôts remise au client lors de l’entrée en relation.

Raadpleeg ons Informatieblad over de bescherming van deposito’s. [PDF FR – 96 Ko]

Bij het Garantiefonds voor de financiële diensten (adres : Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie, Garantiefonds, Kunstlaan 30, B - 1040 Brussel; tel.: 02/57 478 40, fax : 02/57 969 19, e-mail :garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be) en op de website (https://http://garantiefonds.belgium.be) is bijkomende informatie beschikbaar over de specifieke voorwaarden die voor een tussenkomst moeten vervuld moeten zijn, over de methode voor de berekening van de vergoeding, over de voorwaarden die de begunstigden moeten vervullen, en over de praktische aspecten van de vergoedingsprocedure.

Bescherming van de belleger

De Bank neemt tevens deel aan de Belgische regeling ter bescherming van de beleggers die is ingevoerd door het Waarborgfonds voor de deposito’s en de financiële instrumenten..

De regeling ter bescherming van de belegger voorziet in een vergoeding bij elke niet-terugbetaling van financiële instrumenten die voor rekening van de beleggers in portefeuille worden gehouden of die de kredietinstelling verschuldigd is, tot een bedrag van 20.000 euro per spaarder en per instelling die aan de regeling meedoet, ongeacht de munt waarin de spaartegoeden zijn uitgedrukt.

Bij de Bank kan hierover meer informatie worden verkregen.

Bij het Garantiefonds voor deposito’s en financiële instrumenten (adres : Algemene Administratie van de Thesaurie, lokaal C 636, t.a.v. mevrouw Annick Vanderelst, Handelsstraat 96, B - 1040 Brussel, e-mail :protectionfund.treasury@minfin.fed.be) en op de website (http://www.beschermingsfonds.be) is meer informatie beschikbaar over de specifieke voorwaarden die vervuld moeten zijn voor een tussenkomst, over de aard van de activa die kunnen worden vergoed, de methode voor de berekening van de vergoeding, de voorwaarden die de begunstigden moeten vervullen, alsook de praktische aspecten van de vergoedingsprocedures.